VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti BIOENERGIA PLUS, s.r.o.

pre prekladateľské a tlmočnícke služby

I.

Úvodné ustanovenia

1. „Poskytovateľom“ sa rozumie spoločnosť BIOENERGIA PLUS, s.r.o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 992 751, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 101984/B.

2. „Objednávateľom“ sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ zabezpečuje na základe jej objednávky služby.

3. Predmetom plnenia je zabezpečovanie služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa, najmä prekladov a jazykových korektúr (ďalej len „prekladateľské služby“) a tlmočníckych služieb (ďalej len „tlmočnícke služby“) podľa požiadaviek uvedených v objednávke Objednávateľa doručenej Poskytovateľovi.

4. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká:

• na základe objednávky Objednávateľa uskutočnenej elektronicky (e-mailom alebo prostredníctvom formuláru na internetovej stránke Poskytovateľa).Objednávateľ môže objednávku uskutočniť aj inou formou, ak s tým Poskytovateľ súhlasí a na základe potvrdenia takejto objednávky Poskytovateľom;

• na základe uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb (tlmočnícke služby) alebo zmluvy o dielo (prekladateľské služby) (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“).

5. Dohodnuté podmienky zmluvného vzťahu je možné písomne meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ak nie je uvedené inak.

6. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje za požadované prekladateľské služby alebo tlmočnícke služby zaplatiť Poskytovateľovi odmenu.

II.

PRIJATIE OBJEDNÁVKY

1. Poskytovateľ každú prijatú objednávku písomne, alebo telefonicky potvrdí bez zbytočného odkladu. Za potvrdenie objednávky sa v prípade prekladateľských služieb považuje aj fyzické prevzatie podkladov určených na preklad od Objednávateľa.

2. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že zmluvný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode.

3. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Poskytovateľa na zmenu podmienok v objednávke.

III.

PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

1.

PREDMET PLNENIA

1. Predmetom prekladateľských služieb je vyhotovovanie prekladov a jazykových korektúr (ďalej len „preklad“) pre Objednávateľa na základe jednotlivých objednávok uskutočnených Objednávateľom a potvrdených Poskytovateľom (ďalej len „predmet Zmluvy“).

2. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť odmenu za splnenie predmetu Zmluvy.

2.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. V prípade zložitého a náročného textu je Poskytovateľ oprávnený požiadať Objednávateľa o konzultáciu.

2. Ak je preložený text určený na ďalšiu reprodukciu (napríklad tlač, prezentačné materiály, webové stránky), je Objednávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Poskytovateľovi vopred, najneskôr s objednávkou daného prekladu. Ak Objednávateľ takúto skutočnosť vopred neoznámi, je Objednávateľ oboznámený s tým, že preložený text nesmie byť použitý na ďalšiu reprodukciu; v prípade porušenia tejto povinnosti Poskytovateľ nezodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s takouto reprodukciou.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s informáciami v akomkoľvek dokumente určenom Objednávateľom na preklad ako s dôvernými informáciami. Poskytovateľ sa zaväzuje, že takéto dôverné informácie, nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa ďalej kopírovať a/alebo poskytovať tretím osobám s výnimkou tretích osôb, ktoré prišli do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom ich prekladu, jazykovej korekcie alebo inej úpravy textu.

4. Poskytovateľ je oprávnený pre svoje vlastné potreby, najmä pre účely správy Objednávateľových prekladov ako i z dôvodu prehľadu v terminológii Objednávateľa, ponechať si po dobu 1 roku kópiu originálu dokumentu, určeného na preklad, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.

REKLAMÁCIA

1. Reklamácia uskutočnenej služby sa uplatňuje preukázateľne bez zbytočného odkladu najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa, keď vznikla Objednávateľovi povinnosť prevziať vyhotovený preklad. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú. V písomnej reklamácii uskutočnenej služby je nutné uviesť číslo objednávky, popísať dôvod a charakter vád, prípadne počet vád.

2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú chybným prekladom maximálne do výšky dvojnásobku ceny prekladu.

3. Preklad má vady, ak nie je uskutočnený v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb alebo objednávkou a ak sa preukázateľne odchýli od zmyslu zdrojového textu.

4. Pokiaľ medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vznikne spor o oprávnenosti reklamácie Objednávateľa týkajúcej sa chýb prekladu, zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť tento spor prednostne mimosúdnou cestou. Za tým účelom sa dohodnú na ustanovení nezávislého prekladateľa, ktorý vyhotoví posudok, v ktorom posúdi oprávnenosť reklamovaných chýb. Nezávislý prekladateľ bude ustanovený predovšetkým z prekladateľov zapísaných do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky alebo z osôb, ktoré plynulo ovládajú východiskový (zdrojový) a cieľový jazyk prekladu. S odhadom ceny za vyhotovenie posudku musia byť obe zmluvné strany oboznámené pred jeho vyhotovením. Nezávislý prekladateľ bude posudzovať kvalitu prekladu v porovnaní so zdrojovým textom (nielen cieľový text samostatne). Objednávateľ i Poskytovateľ sú oprávnení odovzdať ustanovenému nezávislému prekladateľovi všetky relevantné informácie vzťahujúce sa na reklamáciu. Cenu za vyhotovenie posudku bude hradiť Objednávateľ, ak z posudku bude vyplývať, že jeho reklamácia bola neoprávnená; v opačnom prípade tieto náklady hradí Poskytovateľ.

5. Všetky oprávnené reklamácie je Poskytovateľ povinný vybaviť bezodplatne a bezodkladne v časových medziach, ktoré mu umožňuje daná situácia v súvislosti s voľnými prekladateľmi Poskytovateľa schopnými daný text upraviť do podoby akceptovateľnej pre Objednávateľa. Pokiaľ Poskytovateľ uzná reklamáciu za oprávnenú, zaistí bez meškania na vlastné náklady príslušné opravy alebo korektúry; v tomto prípade má Objednávateľ nárok na zľavu z ceny prekladu najviac do výšky 10 % tejto ceny. Ak Poskytovateľ uzná reklamáciu Objednávateľa za odôvodnenú, avšak Objednávateľ ponúkanú korektúru neakceptuje, Poskytovateľ mu poskytne zodpovedajúcu zľavu z ceny zákazky.

6. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržiavaním pokynov daných Objednávateľom.

4.

STORNO ZÁKAZKY

Ak dôjde k prijatiu objednávky Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku, ak uhradí Poskytovateľovi časť odmeny pripadajúcu na už preloženú časť textu, najmenej však 10 % z celkovej odmeny za preklad.

IV.

TLMOČNÍCKE SLUŽBY

1.

PREDMET PLNENIA

1. Predmetom tlmočníckych služieb je zabezpečovanie tlmočníckych služieb pre Objednávateľa na základe jednotlivých objednávok uskutočnených Objednávateľom a potvrdených Poskytovateľom (ďalej len „predmet Zmluvy“). Poskytovateľ zabezpečí tlmočenie prostredníctvom tlmočníka.

2. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť odmenu za splnenie predmetu Zmluvy.

2.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Objednávateľ je povinný prijať tlmočnícke služby v zmysle objednávky prijatej Poskytovateľom.

2. Objednávateľ alebo poverený pracovník Objednávateľa je povinný Poskytovateľovi bezprostredne po vykonaní tlmočníckych služieb písomne potvrdiť v tlmočníckom protokole realizáciu tlmočníckych služieb. Ak Objednávateľ odmietne bez preukázateľného závažného dôvodu prijať dohodnuté tlmočnícke služby, považuje sa táto skutočnosť za poskytnutie tlmočníckych služieb na základe takej objednávky. Poskytovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru a Objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

3. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od tlmočníka inú činnosť nad rámec objednávky (napr. písomný preklad, zápis z rokovania, sprievodcovské služby a iné).

3.

REKLAMÁCIA

1. Reklamácia uskutočnenej služby sa uplatňuje preukázateľne bez zbytočného odkladu maximálne do 15 pracovných dní odo dňa vykonania tlmočníckych služieb. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú. V písomnej reklamácii uskutočnenej služby je nutné uviesť číslo objednávky, popísať dôvod a charakter chýb, prípadne doložiť existenciu chýb záznamom.

2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nedostatkami vykonaného tlmočenia alebo tlmočníckej techniky maximálne do výšky ceny tlmočenia.

3. Uskutočnené tlmočnícke služby majú vady, ak nie sú uskutočnené v súlade so zmluvou o poskytovaní služieb alebo objednávkou.

4. Pokiaľ medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vznikne spor o oprávnenosti reklamácie Objednávateľa týkajúcej sa chýb tlmočenia, zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť tento spor prednostne mimosúdnou cestou. Za tým účelom sa dohodnú na ustanovení nezávislého tlmočníka, ktorý vyhotoví posudok, v ktorom posúdi oprávnenosť reklamovaných chýb. Nezávislý tlmočník bude ustanovený predovšetkým z tlmočníkov zapísaných do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky alebo z osôb, ktoré plynulo ovládajú zdrojový a cieľový jazyk tlmočenia. S odhadom ceny za vyhotovenie posudku musia byť obe zmluvné strany oboznámené pred jeho vyhotovením. Cenu za vyhotovenie posudku bude hradiť Objednávateľ, ak z posudku bude vyplývať, že jeho reklamácia bola neoprávnená; v opačnom prípade tieto náklady hradí Poskytovateľ.

5. V prípade oprávnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny tlmočenia.

6. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržiavaním pokynov daných Objednávateľom.

4.

STORNO ZÁKAZKY

Ak dôjde k prijatiu objednávky Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený bez poplatkov zrušiť takúto objednávku najneskôr 72 hodín pred dohodnutou dobou začatia poskytovania tlmočníckych služieb. Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku i po uplynutí takejto doby, najneskôr však do 24 hodín pred dohodnutou dobou začatia poskytovania tlmočníckych služieb, ak uhradí Poskytovateľovi 50% z odmeny za tlmočnícke služby. Ak Objednávateľ zruší objednávku neskôr, je povinný uhradiť 100% z odmeny za tlmočnícke služby.

5.

DOPRAVA, UBYTOVANIE A STRAVOVANIE

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť dopravu tlmočníka zodpovedajúcim dopravným prostriedkom vzhľadom na vzdialenosť miesta tlmočenia. V prípade vlastnej dopravy tlmočníka je objednávateľ povinný uhradiť jeho cestovné náklady v plnej výške.

2. Za čas tlmočníka strávený na ceste alebo inak premeškaný v súvislosti s tlmočením má Poskytovateľ právo vyúčtovať rovnakú sadzbu ako pri vlastnom tlmočení.

3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť ubytovanie tlmočníka v jednolôžkovej izbe s príslušenstvom.

4. Objednávateľ je povinný tlmočníkovi umožniť a zabezpečiť prestávku na stravovanie a odpočinok v dĺžke minimálne pol hodiny, a to najneskôr po štyroch hodinách tlmočenia.

5. Tlmočníckym dňom sa rozumie 8 hodín vrátane prestávok.

V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za prekladateľské služby alebo tlmočnícke služby odmenu podľa cenníka prekladateľských služieb resp. cenníka tlmočníckych služieb platnom ku dňu objednávky (ďalej len „Cenník“). Pre určenie výšky odmeny za prekladateľské služby je rozhodujúci počet normostrán/strán výsledného (preloženého) textu, a nie počet normostrán/strán zdrojového textu. Cena za tlmočnícke služby sa platí za každú začatú hodinu tlmočenia; ak sa tlmočnícke služby uskutočňujú mimo bydliska tlmočníka, cena za takéto tlmočnícke služby sa hradí za prvé začaté štyri hodiny a za každú ďalšiu začatú hodinu.

2. V prípade dodatočných služieb, ktoré nie sú uvedené v Cenníku bude cena a podmienky takejto dodatočnej služby stanovené osobitnou dohodou zmluvných strán.

3. Odmena Poskytovateľa za každú vykonanú prekladateľskú službu alebo tlmočnícku službu na základe konkrétnej objednávky je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, a to do 10 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Poskytovateľ vystaví faktúru po vykonaní každej prekladateľskej služby alebo každej tlmočníckej služby.

4. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením odmeny podľa tohto článku vzniká Poskytovateľovi voči Objednávateľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% so sumy, vo vzťahu ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania; právo na náhradu škody nie je touto zmluvnou pokutou dotknuté, a to ani vtedy, ak výška škody presiahne výšku zmluvnej pokuty.

5. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti Poskytovateľom.

6. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa preddavok na odmenu, a to až do výšky 100% predpokladanej odmeny (ďalej len „záloha“); výšku predpokladanej odmeny určí Poskytovateľ. Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi v potvrdení objednávky, či bude požadovať zálohu a v akej výške. Objednávateľ je povinný uhradiť zálohu na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, a to do 3 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Lehota na vykonanie prekladu sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie od požiadania zálohy Poskytovateľom od Objednávateľa do uhradenia zálohy Objednávateľom (ods. 5 tohto článku); v prípade tlmočníckych služieb musí byť záloha uhradená najneskôr 3 dni pred dňom, v ktorom sa majú vykonať požadované tlmočnícke služby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak Objednávateľ neuhradí zálohu (v plnej výške) do 10 dní od uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb, zmluva o poskytovaní služieb zaniká; zmluva o poskytovaní služieb taktiež zaniká, ak záloha (v plnej výške) nebude uhradená najmenej 3 dni pred požadovaným dňom, v ktorom sa majú vykonať požadované tlmočnícke služby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

VI.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky potrebné informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu Zmluvy. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, ak sa tak stane z dôvodov, ktoré nemohol Poskytovateľ v čase uzavretia tohto zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom (ako i v čase prijatia objednávky) predvídať.

3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržovať Všeobecne záväzné predpisy, požiadavky Objednávateľa, ako aj zmluvné dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Ak je Objednávateľom fyzická osoba podľa §52 ods. 4 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Spotrebiteľ“), riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a osobitnými dojednaniami medzi zmluvnými stranami Občianskym zákonníkom. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii Zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. V prípade, že sa nedosiahne zmierne riešenie sporu, bude tento spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.

2. Dojednania medzi Objednávateľom a Poskytovateľom odchýlne od týchto Všeobecných obchodných podmienok majú prednosť.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na internete, a to na adrese www.russian.business.sk. V prípade rozdielu medzi písomným vyhotovením Všeobecných obchodných podmienok a ich verziou zverejnenou na internete má prednosť verzia zverejnená na internete, ktorá je jedinou autentickou verziou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti BIOENERGIA PLUS, s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti BIOENERGIA PLUS, s.r.o. sú platné a záväzné pre všetkých jej objednávateľov odo dňa 1.1.2016.

 

 


Mgr. Siarhei ZAROUSKI

preklady a tlmočenie

ruský jazyk - slovenský jazyk

KONTAKT:

Tel. +421 944 272 900

E-mail: s.zarouski@gmail.com

 

 

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky